Barnefotballen i FLINT

Barnefotballen er den største enheten i FLINT systemet med over 500 barn. Vi omfatter jenter og gutter i alderen 6-12 år. Spillerene kommer fra ulike skoler i Søndre Slagen (Sandeåsen, Presterød, Husvik, Ringshaug og Elihu).

Barnefotballen er helt og holdent foreldre-drevet i FLINT. Det betyr at det er foreldre/foresatte som står for trening og lagledelse av de ulike lagene. FLINT sørger for opplæring/utdanning for disse rollene. I tillegg dannes det et Barneutvalg (BU) som har det overordnede ansvaret for barnefotballen. I Barneutvalget skal alle årskullene være representert. Barneutvalget er underlagt styret i fotballgruppen.

FLINT er en breddeklubb i nærmiljøet - Med dette mener vi at FLINT skal gi tilbud til alle barn uansett bakgrunn, ferdighet og interesse. På bakgrunn av dette har vi i FLINT et slagord som vi lever etter, nemlig:

                                                         FLINT FOR ALLE - VI VINNER SAMMEN


Barneutvalget har ansvaret for all aktivitet i alderstrinnet 6-12 år. Aktivitetene organiseres skole og klassevis der hvor det er grunnlag for det - ved behov slåes klasser sammen.

Trenere og lagledere rekrutteres fra foreldregrupen. Alle lag skal ha minimum en trener og en lagleder. Hvert lag får utdelt nødvendig utstyr i henhold til gjeldene materialinnstruks (baller, kjegler, vester, spilledrakter, keeperhansker, medisinutstyr...)

Hvert år rullerer FLINT inn ny årgang (6 åringer). Dette skjer på FLINT sitt anlegg i april/mai måned. Info rundt innrullering vil bli lagt ut på hjemmeside, samt at invitasjon sendes ut til barnehager i nærmiljøet.