alflovik 2014-10-08 13:59:05

Flint en kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb.JPG

Informasjon om arbeidet med kvalitetsklubb

Kvalitetsklubb konseptet, nivå 1 er bygd opp rundt 4 kjerneområder:

Aktivitet-Organisasjon-Kompetane-Samfunns-og verdiarbeid

1. AKTIVITET

Gode opplevelser for barn og ungdom er klubbens ansvar. Det er krevende å lykkes med å tilrettelegge for alle med mye og god aktivitet. En rekrutteringsplan bidrar til en stabil og forutsigbar klubbdrift. Sportsplanen sikrer kvalitet på treningsfeltet og kamparenaen, og krever solid implementering og oppfølging av klubbens trenere gjennom trenerkoordinatoren.

Beskrivelse.

Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud. For å sikre kontinuitet i sitt arbeid og unngå at årganger faller bort, er det vesentlig at planen er så beskrivende at nye tillitsvalgte enkelt kan videreføre arbeidet fra tidligere sesonger. NFF har laget en veileder til klubben som kan brukes i utarbeidelsen av klubbens egen plan.

«Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.»

 

2. ORGANISASJON

«Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring . En klubbhåndbok gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur og roller.

Beskrivelse.

Strukturerte og bevisste klubber gir nok og positive tillitsvalgte, godt omdømme, trivsel, en solid organisering og bedre og flere fotballspillere.

En tydelig klubbidentitet styrker klubbfølelsen og forenkler klubbdriften. Tilhørighetsfølelse gir engasjement,eierforhold og ønske om å bidra.

En hensiktsmessig organisering og tydelige rollebeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål. Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».

Enhver klubb er tjent med at det utarbeides arbeidsbeskrivelser for de oppgavene som skal løses. Dette gjelder alt fra instruks for styret og ned til det enkelte lags funksjoner. Gode arbeidsbeskrivelser vil gjøre det enklere å rekruttere tillitsvalgte da de oppgavene som skal utøves, er dokumentert og den som skal rekrutteres, kan ta et reelt valg på en klart avgrenset oppgave.

Overordnet bør det etableres en beskrivelse for de enkelte utvalg som klubben har definert. Her bør det komme frem hvilke hovedoppgaver utvalget har ansvar for, hvilke funksjoner som finnes i utvalget og hvem det skal rapporteres til. Videre bør det etableres en arbeidsbeskrivelse for de enkelte funksjoner over hva som er hensikten med tilliggende hovedoppgaver, samt ansvar/rapportering og myndighet.

«Klubben skal ha et organisasjonskart med rollebeskrivelser.»

3. KOMPETANSE

NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende for de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for barn og ungdom. Det er et mål for oss at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god kompetanse i nøkkelrollene.

Beskrivelse.

Lederkompetanse er et nøkkelord for god styring av en klubb. Mange har erfaring fra lederjobber i sine private jobber, noen har lederutdanning og noen har liten eller ingen erfaring som ledere. Alle kan gjøre en god jobb som leder av en fotballklubb. NFFs lederutdanningsstige sikrer at den frivillige får fotballspesifikk lederkompetanse og får nødvendig ballast til å håndtere de utfordringene en vil møte i sin rolle.

NFFs lederkurs inneholder sentrale kompetanseområder for ledernivået i en klubb. Her er flere års erfaring samlet og framstilt for ledelsen i en klubb. Kompetansen man tilegner seg, sikrer en mer interessant arbeidshverdag for den frivillige med økt forståelse for lederrollene.

«Flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs.»

4. SAMFUNNS- OG VERDIARBEID

Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Verdisett og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for våre aktive er et felles ansvar. Klubben må sørge for at viktige rutiner som politiattester er ivaretatt. Gjennom klubbens aktivitet er det gode muligheter til å sette samfunnsutfordringer på agendaen som f.eks. rusforebygging, trafikksikkerhet og doping.

Beskrivelse.

For en kvalitetsklubb er det viktig å tydeliggjøre et sett av grunnleggende verdier for klubben som skal gjelde
for både aktive og tillitsvalgte. Disse verdiene beskriver hvordan man ønsker å ha det. Verdiene skal hjelpe til
å skape et godt klubbmiljø hvor man tar godt vare på hverandre og behandler hverandre med respekt. Verdiene
danner grunnlaget for god oppførsel og gode holdninger og hjelper klubben i å fremstå slik klubben ønsker
i alle sammenhenger, uansett om det gjelder på trening, møter eller på ulike konkurranser. Verdigrunnlaget
hjelper også klubben til å ta gode beslutninger i hverdagen.

Det er viktig at klubben baserer sin aktivitet og drift på fotballens verdigrunnlag.

NFF har laget en veileder til klubben som kan brukes i utarbeidelsen av klubbens eget verdisett.

«Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.»

 

Nyheter

Det skjer mye i Flint fotball om dagen, blant annet legges det planer for utvikling på alle nivå. Det er ekstra moro nå planer tar steget videre til noe konkret.

14.08.2018
- Flint Fotball